ผลิตภัณฑ์

REFUN BANK ธนาคารขยะ

ระบบการจัดการการรับซื้อ ขายขยะ ที่สามารถนำไป รีไซเคิลได้ โดยระบบจะมีโปรแกรมดังนี้

1 โปรแกรมรับซื้อสินค้า
2 โปรแกรมขายสินค้า
3 โปรแกรมตรวจสอบสินค้าคงคลัง
4 โปรแกรมตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีของสมาชิก
5 โปรแกรมถอนเงิน
6 โปรแกรมกำหนดประเภทสินค้า
7 โปรแกรมกำหนดหน่วยสินค้า
8 โปรแกรมกำหนดสินค้า
9 โปรแกรมกำหนดราคาสินค้า
10 โปรแกรมกำหนดผู้รับซื้อสินค้า
11 โปรแกรมกำหนดผู้ขายสินค้า(ลูกค้า)
12 โปรแกรมกำหนดพนักงาน