โรงงานรีไซเคิลขยะ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 5 คน ได้มาลงพื้นเพื่อขอความและถ่ายทำวิดีโอเรื่อง

"โรงงานขยะ"

ในหน่วยงานของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะ และเครื่องรีไซเคิลขยะ