จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ติดตั้งตู้รีฟัน จัดการขยะ มุ่งหน้าสู่ Zero Waste University

Today One Step, Tomorrow Zero Waste

5/9/60 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เริ่มแล้ว กับโครงการ Chula Zero Waste เพื่อสร้างมหาลัยสีเขียว ที่มีการสร้างขยะเป็นศูนย์ โดยได้เริ่มใช้ตู้รีฟันและระบบรีฟันแบงค์ในการจัดการกับขยะประเภทขยะรีไซเคิล โดยอาศัยหลักการการคัดแยกขยะที่ชัดเจน และมีสิ่งจูงใจที่น่าสนใจ เพื่อทำให้นิสิต,บุคคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีกระบวนการจัดการขยะที่สามารถทำได้อย่างเป็นระบบ และทำได้โดยง่าย 

โดยจุดติดตั้งตู้รีฟันเพื่อสำหรับรับคืนขวด PET นี้จะตั้งอยู่ที่โรงอาหารกลาง ตึกจุลจักรพงษ์ ตรงประตูทางออกฝั่งคณะบัญชีฯ เพื่อให้นิสิต,อาจารย์ และผู้มาใช้บริการโรงอาหาร สามารถนำขวดน้ำที่ดื่มหมดแล้ว หรือนำขวดน้ำที่รวบรวมไว้มาหยอดที่ตู้รีฟันเพื่อเปลี่ยนจากการสร้างขยะ ไปสร้างเป็นมูลค่าอย่างอื่นได้ต่อไป โดยในช่วงทดลองใช้งาน จะเริ่มจากการเปิดเมนูบริจาคเพียงเมนูเดียวก่อน และเมื่อมีความพร้อมมากขึ้นจะเริ่มใช้งานเต็มระบบอีกต่อไป

ทางรีฟันต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร,ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste รวมถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและให้ความไว้วางใจให้รีฟันได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างพรุ่งนี้สีเขียวไปด้วยกัน

Refun