จากจุฬา SID สู่รัฐสภาไทย

สืบเนื่องจากโครงการ Siam Innovation District ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ทางรีฟันได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ และจากการตั้งตู้รีฟันและทำกิจกรรมภายในจุฬาลงกรณ์ ก็ทำให้เป็นที่รับรู้ไปถึงทางคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการและตู้รีฟัน และทางรีฟันก็ได้รับการติดต่อเพื่อจะให้นำตู้รีฟันจาก SID ไปร่วมทำกิจกรรมที่รัฐสภาไทย

1 ก.พ.61- ประธาน สนช.เปิดโครงการ “Recycle near You” ในพื้นที่รัฐสภา ติดตั้งตู้ Refun Machine ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรรัฐสภา ระหว่างวันที่ 1 – 20 ก.พ.นี้ หวังเป็น “ต้นแบบ-ตัวแบบ” การคัดแยกขวดพลาสติกและปลุกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นคุณค่าการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

     ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานเปิดโครงการ “Recycle near You” ในพื้นที่รัฐสภา จัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรรัฐสภา โดยมีพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธาน กมธ. กล่าวรายงานว่า ตามที่ประธาน สนช.ได้เห็นชอบให้ กมธ.ดำเนินโครงการ “Recycle near You”ในพื้นที่รัฐสภา เพื่อเป็น “ต้นแบบ-ตัวแบบ” จุดประกายความคิดสำหรับผู้มาประชุมและมาติดต่อจากภายนอกรัฐสภาให้เห็นความสำคัญของการแยกขยะและคุณค่าของขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ใหม่ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการคนไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมจากปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะของประเทศ กมธ.จึงได้ประสานงานกับผู้ผลิตตู้ Refun Machine  หรือ ตู้รับซื้อขวดอัตโนมัติมาติดตั้งที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2561ณ บริเวณด้านหน้าสโมสรรัฐสภา โดยผู้นำขวดพลาสติกมารีไซเคิลสามารถเลือกรับผลตอบแทนในรูปแบบสะสมแต้ม เพื่อแลกของ คูปองเงินสด การบริจาคเพื่อสาธารณกุศลได้

    ด้านประธาน สนช. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี เนื่องจากปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการการลดขยะ ช่วยกันคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยเริ่มจากครัวเรือนขยายไปสู่ชุมชนและองค์กรต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะในภาพรวมของประเทศลดลง ทั้งนี้รัฐสภาถือเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความสำคัญโดยมีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้ามาติดต่อราชการภายในพื้นที่รัฐสภาจำนวนมาก ดังนั้นรัฐสภาจึงเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกพื้นที่รัฐสภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะทำให้เกิดการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด โดยวิธีคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ในรูปแบบและการแปรรูปใช้ใหม่และใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด

CR. สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=8974#

ขอขอบคุณ ทางคณะกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ Siam Innovation District มา ณ ที่นี้ด้วยจ้า

Refun