Refun ออกบู๊ทงานประชุม อปท.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้เชิญ Refun ไปแสดงผลงานตู้รีฟันและระบบรีฟันแบงค์ ในการประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ศาลาประชาคมวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธาน

#Recycling is fun!