รีฟัน ไปงานวันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม "วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาขนทั่วไป พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับวิศวกรสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานวันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่ – ปาฐกถาโดย ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัทชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม – การแข่งขันตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 ทีม (141 คน) – การประกวดภาพถ่ายและ Infographic เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 100 ผลงาน – การแนะแนวการศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี – การแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากกว่า 20 หน่วยงาน

#Recycling is fun!